Screen Shots

Main Welcome Screen

 

Family Screen

 

Donation Screen

 

Sacrament Screen

 

Tax Receipts

 

Reports Menu

 

Ministry Screen